Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na kolędę lub pastorałkę

Przedmiotem Konkursu jest kompozycja – kolęda lub pastorałka przeznaczona na czterogłosowy chór mieszany a cappella, a także na chór jednorodny, z możliwością wykonywania go z towarzyszeniem organów lub innych instrumentów. Termin do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na kolędę lub pastorałkę

1. Przedmiotem Konkursu jest kompozycja – kolęda lub pastorałka przeznaczona na  czterogłosowy chór mieszany a cappella, a także na chór jednorodny, z możliwością wykonywania go z towarzyszeniem organów lub innych instrumentów.
2. Ocenie konkursowej podlega wyłącznie własna, oryginalna kompozycja. Opracowania  nie będą rozpatrywane.
3. Organizatorem Konkursu jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach.
4. Oznaczone godłem literowym prace w czterech egzemplarzach i zaklejoną kopertę oznaczoną godłem, zawierającą ksero potwierdzenia wpłaty wpisowego oraz następujące dane: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, e-mail, notka biograficzna, należy przysłać do dnia 31 sierpnia 2014 r. na następujący adres:


Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
32 - 400  Myślenice

5. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać więcej niż jedną kompozycję. Obowiązuje wpisowe w wysokości  20 zł za każdy utwór płatne na konto:

37 8619 0006 0020 0000 3333 0002
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
oddział w Myślenicach
tytułem: Konkurs na Kolędę lub Pastorałkę – z podaniem wybranego godła

6. Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być nagrodzone, wykonane, wydane i nagrane przed ogłoszeniem wyników.
7. Jury powołane przez Dyrekcję Myslenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach przyzna Nagrodę za najlepszą kompozycję w wysokości 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
8. Decyzje Jury są nieodwołalne.
9. Partytury nieczytelne nie będą rozpatrywane. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 września 2014 r. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach pocztą elektroniczną (e-mailem). Informacja zamieszczona będzie także na stronie internetowej http://www.mokis.myslenice.pl
11. Laureat Konkursu przekaże wszystkie prawa autorskie kompozycji do  wykorzystywania przez Organizatora Konkursu.
12. Nadesłanie partytur jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu Konkursu.